تأثیر محلول پاشی متانول بر عملکرد و اجزاء عملکرد آفتابگردان (رقم آذرگل) تحت شرایط مختبف رطوبتی

بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های عناب ایران (ziziphus spp.) با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD

سیب زمینی و خواص آن